Vannforvaltning og overvåking

Faun kan hjelpe deg med både små og store oppdrag

Vannforvaltning og overvåking

Tilstandsvurdering og klassifisering av  biologiske kvalitetselement i ferskvann

• Prøvetaking og feltarbeid

• Vannplanter og artsbestemmelse

• Begroingsalger

• Bunndyr

• Dyreplankton

• Fisk (prøvefiske, elfiske)

• Utarbeidelse av overvåkingsprogram for vannområder

• Tiltaksanalyse

• Registrering av data i Vannmiljø

• Prosjektledelse for vannområder

• Kartlegging av elvemusling 


Fiskeoppdrett

• Resipientundersøkelser

• Utarbeiding av søknader etter Forskrift om akvakultur 


Samferdselsprosjekt

• Konsekvensutredning vannmiljø

• Vurdering av sjøaure- og laksebekker 


Vannkraft/småkraft

• Biologisk mangfoldsvurdering etter krav fra NVE

• Utarbeide og revidere konsesjonssøknader

• Vurdere hvilke krav en skal stille om endring av konsesjonsvilkår

• Tilråding om minstevassføring og fyllingskrav i forbindelse med vannkraft


Kontaktpersoner vannforvaltning og overvåking:

Silje Wold Hereid

  406 10 001

 sh@fnat.no