Plan og utredning

Vi kan hjelpe deg med kartlegging av biologisk mangfold, ulike analyser og utredning,

planer etter PBL og andre planer.

Plan og utredning

Kartlegging av biologisk mangfold

• Naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instuks (NiN)

• Kartlegging av utvalgte naturtyper

• Miljøregistrering i skog (MIS)

• Kartlegging og bekjempelse av fremmede arter
Analyser

• Landskapsanalyse

• Landskapsressursanalyse

• Stedsanalyse

• SWOT-analyse

• ROS-analyse

• Mulighetsanalyser
Utredning
• Konsekvensutredning etter Miljødirektoratets veilder M-1941

• Konsekvensutredning av ikke-prissatte tema etter V712

• Landskapsbilde

• Friluftsliv/by- og bygdeliv

• Naturmangfold

• Naturressurs

• Kulturarv
Planer etter PBL

• Utarbeide planprogram

• Utarbeide reguleringsplaner etter PBL
Andre planer

• Utomhusplan

• Forvaltning- og skjøtselsplan i verneområder

• Ytre miljøplaner

• Miljøoppfølgingsplaner

• Rådgiving om miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven (§§ 8‐12)

og vurdering av disse satt opp imot konkrete planer og saker.


Kontaktpersoner planlegging og utredning:

 

Espen Åsan 

974 16 854

ea@fnat.no

 

Birgith Reinskås Lunden:

 907 48 418

 birgith.lunden@fnat.no