Prosjekt:

 

Planprogram for Storemo steinbrudd og masseuttak

 
Stormo Invest AS legger med dette frem planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for Stormo steinbrudd og masseuttak.

Ingeniør TYKE TVEIT og Faun Naturforvaltning AS er leid inn for å bistå med reguleringsplan- og KU arbeidet.
 
Foreliggende planprogram, som er utarbeidet i samsvar med Plan- og bygningslovens forskrift
om konsekvensutredning fastsatt ved Kronprinsreg.res. 1. april 2005, gir en beskrivelse av
hvilke utbyggingsstrategier som vil bli vurdert og antatte problemstillinger som vil bli belyst,
herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.
 
Planprogrammet angir rammene for det videre arbeidet som skal lede frem til reguleringsplan
for Stormo steinbrudd og masseuttak med tilhørende industri.
 
Planarbeidet er kunngjort oppstartet 06.09.07 i Varden og TA.
 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 33-2 er forslaget til planprogram lagt ut til offentlig
ettersyn i perioden 04.09.07 – 17.10.07. Det ble også sendt på høring til berørte myndigheter
og interesseorganisasjoner i samme periode.

 

Kontaktinformasjon

Ole Roer