Naturbasert næringsutvikling

 • Naturbasert reiseliv
 • Bygdeutvikling
 • Marknadsføring
 • Rådgjeving

Naturkartlegging og utredning

 • Vannkraft
 • Biologiske kartleggingar
 • Konsekvens-
  utgreiingar

Fiske- og vassdragsforvaltning

 • Overvaking og vurdering av økologisk tilstand
 • Hydrologiske vurderingar
 • Vassforskrifta og vassramme-
  direktivet
 • Prøvefiske og fiskeforvaltning
 • Fiskeoppdrett i ferskvatn

Viltforvaltning



 • Alders-
  bestemming av hjortevilt
 • Beite-
  registreringar
 • Utarbeiding av bestandsplanar
 • Forsknings-
  prosjekt

Kontakt oss