Faun kan hjelpe deg med både små og store oppdrag

Vannforvaltning og overvåking

Tilstandsvurdering og klassifisering av  biologiske kvalitetselement i ferskvann

• Prøvetaking og feltarbeid

• Vannplanter og artsbestemmelse

• Begroingsalger

• Bunndyr

• Dyreplankton

• Fisk (prøvefiske, elfiske)

• Utarbeidelse av overvåkingsprogram for vannområder

• Tiltaksanalyse

• Registrering av data i Vannmiljø

• Prosjektledelse for vannområder

• Kartlegging av elvemusling 


Fiskeoppdrett

• Resipientundersøkelser

• Utarbeider søknader etter Forskrift om akvakultur 


Samferdselsprosjekt

• Konsekvensutredning vannmiljø

• Vurdering av sjøaure- og laksebekker 


Vannkraft/småkraft

• Biologisk mangfoldsvurdering etter krav fra NVE

• Utarbeide og revidere konsesjonssøknader

• Vurdere hvilke krav en skal stille om endring av konsesjonsvilkår

• Tilråding om minstevassføring og fyllingskrav i forbindelse med vannkraft


Kontaktpersoner vannforvaltning og overvåking:

Silje Wold Hereid

  406 10 001

 sh@fnat.no

 

Viltforvalting

Elgbeitetaksering

• Overvåkingstakst og grunnlagstakst etter Solbraa- metoden

Bestandsplaner

• Bestandsplaner for elg, hjort og villrein

•Bestandsvurderingsrapporter for elg og hjort

• Aldersbestemmelse av hjortevilt ved hjelp av tannsnitting og tannanalyse

Forvaltningsplan

• Forvaltningsplaner for hjortevilt

• Skadetaksering

• Undersøkelse av barkgnag på gran forårsaket av hjort

Samferdselsprosjekt

• Rådgiving om faunapassasje/viltpassasje

• Rådgivning om vilthensyn og barriereeffekter

• Avbøtende tiltak for hjortevilt i utbyggingsprosjekt

• Før og etterundersøkelser av viltpassasjer/faunapassasje

• Merkeprosjekt for elg og hjort

 

Kartlegging og analyser
• Kartlegging etter DN håndbok 11 


Kontaktpersoner vilforvaltning:

Morten Meland:

 917 14 321

 mm@fnat.no


Ole Roer:

 976 65 517
 or@fnat.no

Laboratorieanalyser

Biologiske vannanalyser

• Analyser av bunndyr

• Analyser av dyreplankton 

 

Aldersbestemmelse av fisk, skjell og otolitter 


Tilstandsvurdering og klassifisering etter vannforskriften
(alle kvalitetselement) 


Hjorteviltanalyser
Aldersbestemmelse av hjortevilt ved hjelp av tannsnitting og tannanalyse 


Kontaktpersoner laboratorieanalyser:

Viltanalyser: Morten Meland

 917 14 321
 mm@fnat.no


Vannanalyser: Silje Wold Hereid

406 10 001

sh@fnat.no

 

Miljørådgivning

Faun tilbyr miljørådgiving på små og store samferdselsprosjekt, vannkraftprosjekt, fiskeoppdrettsanlegg og andre utbygginger, særlig innen fagområdene;

• Vann

• Fisk

• Vilt

• Naturmangfold

• Miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven (§§ 8‐12)

• Landskap 


Kontaktpersoner miljørådgivning:

Ole Roer:

 976 65 517
 or@fnat.no


Plan og utredning

Kartlegging av biologisk mangfold

• Naturtypekartlegging etter DN hånbok 13

• Kartlegging av utvalgte naturtyper

• Miljøregistrering i skog (MIS)

• Kartlegging og bekjempelse av fremmede arter
Analyser

• Landskapsanalyse

• Landskapsressursanalyse

• Stedsanalyse

• SWOT- analyse

• ROS-analyse

• Mulighetsanalyser
Utredning
Konsekvensutredning av ikke - prissatte tema etter V712

• Landskapsbilde

• Friluftsliv/ by- og bygdeliv

• Naturmangfold

• Naturressurs

• Kulturarv
Planer etter PBL

• Utarbeide planprogram

• Utarbeide reguleringsplaner etter PBL,
Andre planer

• Utomhusplan

• Skjøtselsplan i verneområder

• Ytre miljøplaner

•Miljøoppfølgingsplaner

• Rådgiving om miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldlo
ven (§§ 8‐12) og vurdering av disse sett opp imot konkrete planer og saker.


Kontaktpersoner planlegging og utredning:


Ole Roer:
 976 65 517
 or@fnat.no

Birgith Reinskås Lunden:

 907 48 418

 birgith.lunden@fnat.no

Utviklingsprosjekt

Særlig innen teamene

• Naturbasert næringsutvikling

• Naturbasert reiseliv

• Mobiliseringsprosjekt

• Stedsutvikling

• Bygdeutvikling 


Kontaktpersoner på utviklingsprosjekt:


Monica Sølyst:
 992 40 253

 ms@fnat.no

Birgith Reinskås Lunden:

 907 48 418

 birgith.lunden@fnat.no

Prosjektledelse og prosjektstøtte

Prosjektledelse/prosessledelse innen fagområdene 

• Vann

• Vilt

• Naturkartlegging

• Planlegging etter PBL (prosessledelse)

• Stedsutvikling

• Reiseliv

• Naturbasert næringsutvikling 


Prosjektstøtte

• Søknad om prosjektfinansiering tidlig fase
• Søke om spillemidler 

• Sekretariatarbeid

• Layout rapporter, presentasjoner og informasjonsmateriell 


Kontaktpersoner prosjektledelse og prosjektstøtte:


Monica Sølyst:
 992 40 253

 ms@fnat.no

Birgith Reinskås Lunden:

 907 48 418

 birgith.lunden@fnat.no

Hjemmeside opprettet av