naturkartlegging og utredning

Faun tilbyr rådgivningstjenester av høy faglig kvalitet og utfører oppdrag med kartlegging av natur for både offentlig og privat sektor, med hele landet (og utlandet) som arbeidsområde. Siden 2002 har vi utarbeidet mer enn 150 miljøvurderinger for småkraftverk etter krav fastsatt av NVE. Vi tilbyr også bistand i forbindelse med andre tema i konsesjonsprosessen, samt konsekvensutredninger og rådgivningstjenester for større utbyggingsprosjekt herunder vei- og jernbaneanlegg, industri-, bolig- og hyttefelt m.m.

Vi utfører følgende tjenester:

 

Vannkraft

 • Biologisk mangfold rapport etter NVE – veileder 3/2009
 • Miljørapport
 • Hydrologiske beregninger
 • Vannføringsmålinger
 • Konsesjonssøknader
 • Konsekvensanalyser
 • Gir råd om avbøtende tiltak

 

Biologiske kartlegginger

 • Naturtypekartlegging etter DN- håndbok 13 og 15
 • NIN -metodikken
 • Rødlista arter og naturtyper
 • Miljøregistreringer i Skog (MiS)
 • Faunapassasjer, rådgivning om plassering/utforming
 • GPS- merking av vilt
 • Etterundersøkelser av vilttiltak
 • Villrein
 • Prøvefiske, el-fiske

 

Konsekvensutredning

 • Ved utbygging av vei og jernbane
 • Hyttefelt, alpinanlegg
 • Industriområde, boligområde
 • Prosjektledelse
 • Statens vegvesens håndbok 140
 • Naturmiljø
 • Friluftsliv
 • Landskap & INON
 • Kulturminne
 • Landbruk
 • Planprogram
 • Verdisetting