fiske- og vassdragsforvaltning

Overvaking og vurdering av økologisk tilstand

 • Prøvetaking
 • Forsurings- og eutrofieringsindeks, ANC-verdi og indikatorartar
 • Tilstandsklassifisering etter vassforskrifta
 • Registrering av data i fagsystemet Vannmiljø
 • Elvemusling

 

Hydrologiske vurderingar

 • Måling av vassføring
 • Tilråding om minstevassføring og fyllingskrav
 • Produksjonsgrunnlag for småkraftverk
 • Resipientundersøking

 

Vassforskrifta og vassrammedirektivet

 • Karakterisering av vassførekomstar i Vann-Nett.
 • Tilstandsanalyse og tiltaksprogram
 • Overvakingsprogram
 • Prosjektleiing for vassområde

 

Revisjon av konsesjonsvilkår

 • Krav om opning av revisjonssak
 • Revisjonsdokument
 • Krav om endring av konsesjonsvilkår

 

Prøvefiske og fiskeforvaltning

 • Inngrep i vassdrag, konsekvensar og avbøtande tiltak
 • Elfiske og bestandsestimering av ungfisk på gytebekkar
 • Prøvefiske med nordiske oversiktsgarn og Jensen-seriar, botngarn og flytegarn
 • Analyse av alder, vekst og kondisjon
 • Bestandsvurdering og forslag til drift av fiskevatn

 

Fiskeoppdrett i ferskvatn

 • Søknader etter Forskrift om akvakultur
 • Tolegrenser og miljøkonsekvensar
 • Grunnlag for økologisk sertifisering