Prosjekt:

 

Hjelp ved planlegging av småkraftverk

Faun gjennomfører biologisk mangfoldvurdering for småkraftverk etter pålagte krav frå NVE. Faun har utført slike vurderingar for over 100 anlegg, med heile landet som arbeidsområde. Vi tilbyr og bistand i samband med andre tema i konsesjonsprosessen, samt konsekvensutgreiingar for større utbyggingsprosjekt. F.o.m desember 2011 tilbyr og Faun bistand i samband med hydrologiske beregningar som grunnlag for planlegging av kraftverk. 
Dette blir vektlagt
Viktige naturtypar, særleg dei som er avhengige av vasstand og vassføring (fosserøyk og bekkekløfter)
Lokalitetar med viktige ferskvassorganismar, fiskebestandar som ikkje er påverka av utsetting og opprinnelege plante- og dyresamfunn
Samla verdi- og konsekvensvurdering med bakgrunn i planlagte utbyggingstiltak
Status for inngrep og verknader for inngrepsfrie naturområde
Vilkår for avbøtande tiltak (som minstevassføring, terskelbygging osv)
 
Gjennomføring
Registreringar blir gjort i felt, gjerne saman med utbyggar
Informasjon frå eventuelt tidlegare registreringar blir innhenta.
Registreringane blir dokumenterte i hht krav frå NVE. 
Metodikk
Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (NVE veileder 1/2009)
NVE's mal til konsesjonssøknad, sist endret 08.03.2011
Hydrologiske beregninger basert på NVE's hydrologiske database Hydra II mm. Beregna hydrologiske data omfatter alle nødvendige forhold for planlegging og dimensjonering av småkraftverk.
Prøvefiske med garn (Norsk Standard NS-EN 14757, eller bruk av Jensen serie)
Bruk av elektrisk fiskeapparat (Norsk Standard NS-EN 14011 og NS 9455)
Prøver av botndyr i rennande vatn (Norsk Standard NS-ISO 7828)
Visuell registrering og kartfesting av gyteområde
Elvemusling; størrelse, fordeling, tetthet og verdi av lokaliteten (NINA oppdragsmelding 651 og Statens naturvårdsverk rapport 4887)
Kartlegging og vurdering av synlege kulturminne ved bruk av GPS (etter NIJOS, 2004)

 

Kontaktinformasjon

Ole Roer

 

Nyheter

Anne på prosjektarbeid i Georgia (May 22, 2012, 6:26 p.m.)