Prosjekt:

 

Heim=Fyresdal

Heim= Fyresdal er Fyresdal kommune sitt Bolyst prosjekt. Faun er leid inn i et 100% engasjement som prosjektleder. Forprosjektet, Heim til Fyresdal ble avsluttet i september 2013, og var også ledet av Faun. Forprosjektet gjennomførte en kartlegging av 20 årsklasser, dokumenterte hvem som hadde flyttet ut fra bygda og kontaktet dem for å høre om de var interesserte i å flytte hjem igjen. Resultatene er publiserte i Faun Rapport 044-2013. Hovedprosjektet Heim =Fyresdal skal i første omgang ta tak i resultatene fra forprosjektet og legge til rette for hjemflytting blant de som ønsker det. I tillegg er det satt i gang en rekke delprosjekt som skal gjøre Fyresdal enda mer attraktiv for innbyggerne som bor her i dag og for de som ønsker å flytte hit.

Delprosjektene: 

Hamaren Aktivitetspark

Målet er "å bidra til god folkehelse og trivsel ved å legge til rette for aktivitetspark for mange målgrupper i Hamaren." Kommunen skal bruke penger og ressurser sammen med interesserte lag og organisasjoner for å legge til rette for aktiviteter som for eksempel sykkel, akebakke, snowboard, rulletol/barnevogn, og oppslag/plansjer som kan brukes til undervisning både i skole og barnehage. Avdeling for Bygdeutvikling har prosjektledelsen.

Folkestadbyen - attraktivt og bærekraftig sentrum

Målet er å "trygge arbeidsplasser i handelsstanden i Fyresdal, og bidra til at Folkstadbyen opprettholdest som en god møteplass". Her vil kommunen arbeide sammen med bedriftene i Folkestadbyen for å finne tiltak som vil gjøre forretninger, galleri, museum, overnatting og restaurant enda mer besøkt enn de er i dag. Markedsføring, flere salgstopper og butikkutvikling vil være noen virkemiddel. Arbeidet ble satt i gang i ausgust 2013, og prosjektet er ledet av Avdeling for bygdeutvikling.

Ungdom tar ansvar

Målet er "å sikre at ungdom får medvirke til en mer attraktiv hjemplass. Bidra til økt returlyst etter utdanning og andre erfaringer utenbygds". Kommunen vil arbeide sammen med ungdomsorganisasjoner og invitere ungdommen selv til å ta initiativ til aktiviteter det er ønske om. Arbeidet vil særlig rette seg mot de som er over 15 år. Filmprosjekt med filmfestival, ungdomsquiz og gode konserter er blant de aktivitetene det til jobbes med. Innleid prosjektkompetanse til ha prosjektledelsen og arbeidet starter i januar 2014.

Aktiv i Fyresdal - bra miljø for ditt barn

Målet er "å skape større grad av integrering av barn og unge i fritidsmiljøet i Fyresdal". Fyresdal Idrettsråd har tilsatt en person i 30% stilling som skal arbeide for at all som vil får bli med i særlig idrettsorganisasjonene i Fyresdal. Innpass akn være vanskelig av ulike grunner, og denne personen skal være med å hjelpe til med kommunikasjon, fadderordninger og tilpasset opplegg i samarbeid med de enkelte lag og klubber. Arbeidet startet i august 2013.

Attraktive bomiljø

Fyresdal kommune skal arbeide for flere attraktive tomter med gode fellesmiljø og god tilknytning til sentrum, der det er mulig. Kommunen skal og arbeide for prøveboliger og et større leiemarked. Kynjushamaren er et prioritert område i dette arbeidet. Det er kun fellesmiljø, tilknytning til sentrum/Molandsmoen, prospekt, markedsføring og prøveboliger som kommer innunder Heim=Fyresdal prosjektet. Opparbeiding av tomter og annen fysisk tilrettelegging ligger utenfor dette prosjektet, men skal også gjøres av Fyresdal kommune. En del av tiltakene er satt i verk, men det er foreløpig ingen prosjektleder for delprosjektet.

Næringshagemiljø

Det arbeides mye med å etablere et godt næringshagemilijø for kompetansebedrifter i den gamle bussgarasjen ved brygga. Målet er å øke antall arbeidsplasser i Fyresdal. Prosjektet har en innleid prosjektleder i 60% stilling. Dette er et "referanse-prosjekt" til Heim=Fyresdal. Dette betyr at arbeidet med næringshagen må ha god dialog med de andre prosjektene og må utviklest i sammenheng med disse.

 

Alle tiltakene som skal gjennomføres i Heim=Fyresdal skal gjennomføres mellom 2013 og 2016. Tiltakene er samlet sett et virkemiddel for å gjøre Fyresdal en enda bedre plass å bo. Det er viktig at Fyresdal satser på å skaffe flere arbeidsplasser, samt skaper og opprettholder gode møteplasser og har gode og sunne aktiviteter for folk i alle aldrer. Dette er viktig for at innbyggerne skal trives. Dersom innbyggerne trives og har et samfunn i god utviling kan dette virke positivt for de som vurderer å flytte til Fyresdal. Fyresdal trenger nye innbyggere for å sikre offentlige og private tilbud.

 

 

Kontaktinformasjon

Monica Sølyst

 

Nyheter

Heim til Fyresdal - forprosjektrapporten er lagt ut (Jan. 17, 2014, 10:52 a.m.)
Filer til nedlasting