Prosjekt:

 

Informasjonsprosjekt utmarksnæringen på Agder

Det har i de senere årene vært en noe lavere etableringsfrekvens innen utmarksnæring i Agderfylkene. I mange tilfeller kan dette skyldes at aktørene i utmarksnæringen nå er mer profesjonaliserte. De med utdanning og erfaring er ofte ikke de samme menneskene som er grunneiere. Det er derfor viktig å skape en kobling mellom aktører som ønsker å drive utmarksnæring og de som sitter på eiendommer som passer for dette.

Fylkesmennene i Agderfylkene ønsker å ta tak i utfordringene og har bedt Faun om å bidra til å videreutvikle en del utmarksprodukt innen jakt, fiske og hytteliv. Faun vil følge opp en del av de aktørene som vil gå videre med sin satsing. Innledningsvis arrangerer vi to ”miniseminar”, en kveld i hver region for aktuelle tilbydere og skogeiere. Det skal også arrangeres et dagsseminar på Evje for kommunene og større aktører innen reiseliv/utmark. Her vil de fremmøtte få innføring i anvendt markedsføring, få vite litt om trender og marked, samt høre litt fra en aktør som har lykkes innen utmarksnæring. Videre ønsker vi å få til en videre oppfølging av aktuelle tilbydere som vil satse videre.

De interesserte vil få tilbud om et visst antall timer til individuell oppfølging. Dette som en gratis førstehåndsrådgivning, fra 2-8 timer pr tilbyder. Vi ønsker å gi råd om aktuelle produkt, gjennomføring og kvalitetssikring av dette. Det kan også være aktuelt med videre kompetansetiltak eller fellestiltak for denne gruppa. En nettverkssamling kan være aktuelt. Målet er at vi skal kunne få et større antall utmarksprodukt fra Agder lagt ut for salg på nettet.

 

Kontaktinformasjon

Monica Sølyst

 

Nyheter

Utmarksnæring på Agder (Nov. 23, 2011, 6:10 p.m.)
Filer til nedlasting