Ole Roer

Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning

E-post: or@fnat.no
Mobil: 976 65 517

Ole har ansvaret for fagområdet Naturkartlegging og utredning. Han er utdannet forstkandidat fra NLH.

Fagområdet omfatter bl.a. konsekvensutredninger (KU) og miljøkartlegginger herunder registrering, avgrensning og verdisetting av naturområder etter deres betydning for biologisk mangfold.

Bistand i konsesjonssaker inkl. biologisk mangfoldvurderinger for småkraftverk etter pålagte krav fra NVE, utgjør en betydelig andel av oppdragsmengden innenfor nevnte fagområde.

Arbeidsområder:

I tillegg til å utarbeide KU for tema Naturmiljø, samt bistå med rådgivningstjenester innen naturforvaltning, arbeider Ole også med viltforvaltning og FoU-virksomhet. Ole har lang erfaring innenfor hjorteviltforvaltning både når det gjelder bestandsvurderinger, beitetakseringer og gjennomføring av prosjekt som omfatter radiomerking av hjortevilt. Ole har også erfaring fra arbeid innenfor rovviltforvaltning. 

Ole er samboer med Hilde og har døtrene Stine og Hedda. Fritiden brukes til jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv. Jakt på hjortevilt er favorittaktiviteten.
Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...