Nyheter:


Vest-Viken vassregion

Andre høyringsrunde på vassforvaltningsplanen er avslutta 14. juli 2015. Planen gjeld perioden 2016 – 2021 og dekker store delar av Telemark, Buskerud, Oppland og Vestfold.

Tiltak i vassdrag med produksjon av vasskraft er ein viktig del av forvaltningsplanen og er kommentert av mange av høyringsinstansane. Vassregionutvalet skal behandle planen 6. oktober 2015, som ein regional plan etter plan og bygningslova § 8-4. Faun Naturforvaltning har som prosjektleiar for Tokke-Vinje vassområde og rådgjevar i revisjonssaka for reguleringskonsesjonane i vassdraget vore sterkt involvert i denne delen av planen. 
Kontakt:

Helge Kiland