Nyheter:


Tokke-Vinjevassdraget

Faun Naturforvaltning undersøker økologisk, kjemisk og bakteriologisk tilstand i utvalde delar av vassdraget i løpet av sommaren/hausten 2015.

Undersøkinga skal gje grunnlag for vurdering av økologisk tilstand etter vassforskrifta og for tiltak i vassforvaltningsplanen for Vest-Viken vassregion.